ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
 

นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
     
นางขนิษฐา สลีแดง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
นายณัฐพงศ์ อินทราย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ

     
นายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายนาวิน ศรีวิเศษ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวปวีณา แสนบัวบาน
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
     
     
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ