ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ
พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
     
นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสรศักดิ์ ฉันทะวงค์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ว่าที่ ร.ท.วิเชียร มุงเมือง
หัวหน้างาน งานปกครอง

     
นางทิพรัตน์ จูจันทร์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางพรทนา มงคลกาวิล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายภานุวัฒน์ สลีวงศ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
     
     
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ