ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
 

นายเริงพันธ์ จันทรัมพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
     
นายอาทิตย์ วิหก
หัวหน้างาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
นายจีรวัฒน์ กาชัย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
     
 
นายปฏิภาณ คำรินทร์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายวิทยากร เครือกลางรงค์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
 
     
นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
นายอาทิตย์ วิหก
หัวหน้าแผนก เแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
     
นายณัฐพงศ์ อินทราย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายณัฐผไท สุทธิเสริม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นางสาวกนกวรรณ ยันตรวัฒนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
     
นางทิพรัตน์ จูจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
นางสาวปวีณา แสนบัวบาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายณัฐผไท สุทธิเสริม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
     
   

 

ว่าที่ร.ต.หญิงอารยา ตุ่นหนิ้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ