แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

นายอภิศักดิ์  ผลิตใบ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ว่าที่ ร.ท. วิเชียร  มุมเมือง
ครููแผนกวิชาช่างยนต์
นายศิริโย ยาดี
ครููแผนกวิชาช่างยนต์

นายภานุวัฒน์ สลีวงศ์
ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายภานุวัฒน์ จองตามา
ครูแผนกวิชาช่างยนต์

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ