แผนกวิชาช่างยนต
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 

นายอภิศักดิ์  ผลิตใบ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง
ครูแผนกวิชาช่างยนต์

ว่าที่ ร.ท. วิเชียร  มุมเมือง
ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายภานุวัฒน์ สลีวงศ์
ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายศิริโย ยาดี
ครูแผนกวิชาช่างยนต์
นายภานุวัฒน์ จองตามา
ครูแผนกวิชาช่างยนต์

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ