แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

นายณัฐผไท  สุทธิเสริม
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นายสันติสุข เวทย์วิหารธรรม
ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ