แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 

นายณัฐผไท  สุทธิเสริม
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายพีรพัฒน์ ศรีดาเดช
ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ