แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวนิรมล เสนาธรรม
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารยา ตุ่นหนิ้ว
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (สังคม)
นางพรทนา  มงคลกาวิล
ครููแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)
นายณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม
ครููแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)
นายอดิเรก วรรณโสภา
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (พลศึกษา)

นางสาวรัชนีกร ปิงหมื่น
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ