แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารยา ตุ่นหนิ้ว
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (สังคม)
นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)
นางพรทนา  มงคลกาวิล
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)
นายณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวกาญจนานันท์ นพคุณ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายวีรภัทร ยอดทาฟู
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (พลศึกษา)

นายปัฐวี สิริวงค์เครือ
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)

นางสาวกาญจนา เถิงฝั้น
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ