เจ้าหน้าที่
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 

นางจีราพร สิทธิวะ
เจ้าหน้าที่ (งานพัสดุ)

นายนิรันดร์ สายวงศ์
เจ้าหน้าที่ (งานประชาสัมพันธ์)

นางหนึ่งฤทัย มีวงศ์สม
เจ้าหน้าที่ (งานกิจกรรม)

นางสาวนัทชธิดา ทะนันชัย
เจ้าหน้าที่ (งานการเงิน)

นางสาวฐิติกานต์ เหมรา
เจ้าหน้าที่ (งานส่งเสริมผลิตผลฯ)
นางสาวธนิษฐา สองเมือง
เจ้าหน้าที่ (งานพัสดุ)
นายนรากร หลักนาราม
เจ้าหน้าที่ (งานทะเบียน)
นางสาวเกษดาพร อ้ายมา
เจ้าหน้าที่ (งานวิชาการ)
นางสาวอัจจิมา ทินปาน
เจ้าหน้าที่ (งานส่งเสริมผลิตผลฯ)
นางสาวเขมภาภัส รัศมีมาลา
เจ้าหน้าที่ (งานบริหารงานทั่วไป)

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ