แม่บ้าน นักการภารโรงและพนักงานขับรถ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 

นางสิริทิพย์ วงศ์พันธ์
แม่บ้าน

นางกัลยา นันทะเขียว
แม่บ้าน

นางละอองศรี เครือคำวัง
แม่บ้าน

นายกิตติชัย วศ์หาญ
นักการภารโรง

นายพงศกร ดวงตา
นักการภารโรง
นายปกเกศ บุญยก
พนักงานขับรถ
นายอนุสรณ์ ศักดิ์ดี
พนักงานขับรถ

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ