แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 
นายธีรวิชญ์ ล้อวัชระสุภาภรณ์
ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ