แผนกวิชาการขาย
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

นางทิพรัตน์ จูจันทร์
หัวหน้าแผนกวิชาการขาย

นายจีรวัฒน์  กาชัย
ครููแผนกวิชาการขาย

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ