แผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   

นางทิพรัตน์ จูจันทร์
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นายจีรวัฒน์  กาชัย
ครูแผนกวิชาการตลาด

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ