แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยกา
รอาชีพเถิน
 

นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวิทยากร เครือกลางรงค์
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายปฏิภาณ คำรินทร์
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายณัฐวรรษ ปันฟอง
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายอรรณพ สลีแดง
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ