แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

นางสาวปวีณา  แสนบัวบาน
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววรัญญา ติ๊บปะละ
ครููแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ