แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 

นางสาวปวีณา  แสนบัวบาน
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาววรัญญา ติ๊บปะละ
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางขนิษฐา สลีแดง
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวชญาณ์กนิชฐ์ นันทะเขียว
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ