แผนกวิชาเครื่องกลโรงงาน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

นายอาทิตย์ วิหก
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกลโรงาน

นายพัสกร วงศ์ปัญญาวุธ
ครููแผนกวิชาเครื่องกลโรงงาน
นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
ครููแผนกวิชาเครื่องกลโรงงาน

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ