แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

นางสาวกนกวรรณ  ยันตรวัฒนา
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางรภีพร   สุริยะ
ครูแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวกาญจนา ตาวงศ์
ครูแผนกวิชาการบัญชี

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ