แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 

นางสาวกนกวรรณ  ยันตรวัฒนา
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางรภีพร   สุริยะ
ครูแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวกาญจนา ตาวงศ์
ครูแผนกวิชาการบัญชี
นางวราภรณ์ สุทธิเสริม
ครูแผนกวิชาการบัญชี

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ