ผลงานทางวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

งานวิจัย ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง โดย ชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการ

งานวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและการเรียนดีขึ้นของนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี โดย นางสาวกนกวรรณ ยันตรวัฒนา

งานวิจัย การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย นางสนธยาชูบาล
งานวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอน "ระบบโคออดิเนทงานกัด" วิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน โดย นายกานต์ฐนพัฒน์ อินทร์มา

งานวิจัย ศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1-2 แผนกวิชา ช่างยนต์ โดย นายวิศิษฎ์ ขัดสาย

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ