หลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาช่างยานยนต์
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาก่อสร้าง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการขาย/ธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
 • สาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตามความต้องการของชุมชน)

 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
 • งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
 • งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
 • งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุอื่นๆ
 • งานไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • งานอาหารครอบครัว
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
 • งานติดตั้งไฟฟ้านอกสถานที่
 • โปรแกรม Microsoft Word
 • จับจีบและผูกผ้า
 • งานประดิษฐ์ของชำร่วย
 • การแปรรูปกกเป็นของใช้
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ