แนะนำผู้บริหาร

ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร (ปทส.) วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
พ.ศ. 2543 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา (M.Ed.)  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงาน,รางวัลเกียรติยศ

- รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2552 
- รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ  ชั้นที่ 3  ประจำปีการศึกษา  2549 ใบประกาศเลขที่  57501
ลงวันที่  20  มีนาคม  2549  และเข้าเฝ้ารับพระราชทาน เมื่อ วันที่  29  เมษายน  2551

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  ลำดับที่  93  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  128  ตอนที่ 16 ข  หน้า  98 
(เล่มที่ 8/2)  วันที่  28  สิงหาคม  2554
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ลำดับที่  159  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  123  ตอนที่ 14 ข  หน้า  208 
(เล่มที่ 8/3)  วันที่  27  มิถุนายน  2549

นายภาสกร เชื้อเมืองพาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2540 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง (ปทส.) สถาบันเทคโนโยีปทุมวัน
พ.ศ. 2557 ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงาน,รางวัลเกียรติยศ

- รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2552 
- รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ  ชั้นที่ 3  ประจำปีการศึกษา  2549 ใบประกาศเลขที่  57501
ลงวันที่  20  มีนาคม  2549  และเข้าเฝ้ารับพระราชทาน เมื่อ วันที่  29  เมษายน  2551

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ลำดับที่  263  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  138  ตอนที่ 3 ข  หน้า  211 
(เล่มที่ 8/7)  วันที่  1  พฤษภาคม  2564

นายเริงพันธ์ จันทรัมพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2529 ปริญญาตรี ครุศาตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2553 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา วิทยาลัยทองสุข

ผลงาน,รางวัลเกียรติยศ

- รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2552 
- รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ  ชั้นที่ 3  ประจำปีการศึกษา  2549 ใบประกาศเลขที่  57501
ลงวันที่  20  มีนาคม  2549  และเข้าเฝ้ารับพระราชทาน เมื่อ วันที่  29  เมษายน  2551

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ตริตราภรณ์ช้างเผือก  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  121  หน้า 266 วันที่ 5 ธันวาคม 2546 
- ทวีตริตราภรณ์มงกุฎไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  123  หน้า  215 วันที่  5 ธันวาคม 2548
- ทวีตริตราภรณ์ช้างเผือก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  128  หน้า  103 วันที่  5 ธันวาคม 2553
- เหรียญจักรพรรดิมาลา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  131  หน้า  185 วันที่  5 ธันวาคม 2556

นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2540 ปริญญาตรี การฝึกและการจัดการศึกษา วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2557 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงาน,รางวัลเกียรติยศ

- รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2552 
- รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ  ชั้นที่ 3  ประจำปีการศึกษา  2549 ใบประกาศเลขที่  57501
ลงวันที่  20  มีนาคม  2549  และเข้าเฝ้ารับพระราชทาน เมื่อ วันที่  29  เมษายน  2551

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  ลำดับที่  800  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  134  ตอนที่ 52 ข  หน้า  123 
(เล่มที่ 8/5)  วันที่  16  ตุลาคม  2560
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ลำดับที่  777  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  138  ตอนที่ 3 ข  หน้า  221 
(เล่มที่ 8/7)  วันที่  1  พฤษภาคม  2564

นางสาวเตรียมจิตร วงชัยวะ
ครู คศ. 2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏลำปาง
พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2557 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ผลงาน,รางวัลเกียรติยศ

- รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2552 
- รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ  ชั้นที่ 3  ประจำปีการศึกษา  2549 ใบประกาศเลขที่  57501
ลงวันที่  20  มีนาคม  2549  และเข้าเฝ้ารับพระราชทาน เมื่อ วันที่  29  เมษายน  2551

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  131  ตอนที่ 11 ข  หน้า  27 วันที่  17  กุมภาพันธ์  2557
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  134  ตอนที่ 52 ข  หน้า  104 
วันที่ 27 กันยายน 2560 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ