แนะนำผู้บริหาร

ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร (ปทส.) วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน

พ.ศ. 2543 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา (M.Ed.)  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงาน,รางวัลเกียรติยศ

- รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2552 
- รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ  ชั้นที่ 3  ประจำปีการศึกษา  2549 ใบประกาศเลขที่  57501 
ลงวันที่  20  มีนาคม  2549  และเข้าเฝ้ารับพระราชทาน เมื่อ วันที่  29  เมษายน  2551

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  ลำดับที่  93  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  128  ตอนที่ 16 ข  หน้า  98 
(เล่มที่ 8/2)  วันที่  28  สิงหาคม  2554
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ลำดับที่  159  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  123  ตอนที่ 14 ข  หน้า  208 
(เล่มที่ 8/3)  วันที่  27  มิถุนายน  2549

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ