QR-CODE
กลุ่มรับปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์
Automotive Center


QR-CODE
แก้วเซรามิคจากกากกาแฟ


QR CODE
แยมลูกหว้า


QR CODE
อาลัวกระถิน

 


 
   วิสัยทัศน์พันธกิจ
   ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
   บุคลากร
   นักเรียนนักศึกษา
   หลักสูตร การเรียน
   วัสดุ ครุภัณฑ์
   อาคารสถานที่
   ตลาดแรงงาน
   สถานประกอบการ  
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
   เอกสารดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 แผนกวิชาการขาย
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาก่อสร้าง
  ข้อมูล SAR ปี 2558
  ข้อมูล SAR ปี 2559
  ข้อมูล SAR ปี 2560
  ข้อมูล SAR ปี 2561
  ข้อมูล SAR ปี 2562

 

New Document
- ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   
- ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำธุรกิจ ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ปี 2564   
- ผู้เรียนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเถิน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบธุรกิจเป็นของตนเองได้   
- ประกาศผลคะแนนการประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2563   
- ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
- ประกาศ หยุดการเรียนการสอนและกำหนดการเรียนการสอนชดเชย 2,15-16 ธ.ค. 63   
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลาภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ   


 

New Document


 

 
....................................................................................................................................
 
ข่าวอาชีวประชาสัมพันธ์
13/03/2019 สอศ.มอบเกียรติบัตรครูอาสาสมัครจีนสอนภาษาให้อาชีวะจากฮั่นปั้น
11/03/2019 ประกาศเกียรติคุณภาคีเครือข่ายในความร่วมมือบูรณาการด้านความปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” | 82
07/03/2019 มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ
04/03/2019 สอศ. ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
 
     
  อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง หน่วยงานใน สอศ.
  :: วิทยาลัยเทคนิคลำปาง :: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง :: สำนักอำนวยการ
  :: วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง :: สำนักความร่วมมือ
  :: วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา :: สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี กฟผ.แม่เมาะ :: สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร อาชีวศึกษา
    :: สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
    :: สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
    :: สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
     
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ