เรื่อง แนวทางดำเนินกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   
ฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562   
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2560   
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอส่งเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561   
ประกาศ เชิญชวนร่วมวิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
แผนปฏิบัตืราชการ ประจำปี 2562   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยคอมพิวเตอร์   
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลนักศึกษา-๑-ปี-๖๑   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์   
เผยแพร่รายงานผลิตผลของสถานศึกษา-สผ.5-ประจำปีงบประมาณ-2561   
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา-ระดับชาติ-5-ดาว   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประกาศผลรอบโควต้าประจำปีการศึกษา 2562   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สาขาก่อสร้าง ๑ ตำแหน่ง   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประกาศเปิดสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2561   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ   
ฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน   
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ2563   
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา   
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ถึงปี งบประมาณ 2565   
แบบเสนอโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปี 2562   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิชาการ ๑ ตำแหน่ง   
แบบฟอร์มขอทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประกาศผลการผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้า   
พ.ส.น.อ.37-62 ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มวุฒิทางลูกเสือ A.T.C   
ใบสมัครการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มวุฒิทางลูกเสือ A.T.C   


Page=>>   1   2