QR-CODE
กลุ่มรับปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์
Automotive Center


QR-CODE
แก้วเซรามิคจากกากกาแฟ


QR CODE
แยมลูกหว้า


QR CODE
อาลัวกระถิน

 


 
   วิสัยทัศน์พันธกิจ
   ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
   จำนวนบุคลากร
  จำนวนนักเรียน นักศึกษา
   หลักสูตร การเรียน
   วัสดุ ครุภัณฑ์
   อาคารสถานที่
   ตลาดแรงงาน
   สถานประกอบการ  
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
   เอกสารดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาการตลาด
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาก่อสร้าง
  เจ้าหนาที่สำนักงาน
  แม่บ้าน/นักการฯ/พนักงานขับรถ
  ข้อมูล SAR ปี 2558
  ข้อมูล SAR ปี 2559
  ข้อมูล SAR ปี 2560
  ข้อมูล SAR ปี 2561
  ข้อมูล SAR ปี 2562
  ข้อมูล SAR ปี 2563

 

New Document
- ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   
- ประกาศเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563)   
- ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   
- ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำธุรกิจ ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ปี 2564   
- ผู้เรียนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเถิน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบธุรกิจเป็นของตนเองได้   
- ประกาศผลคะแนนการประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2563   
- ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   


 

New Document


 

 
....................................................................................................................................
 
ข่าวอาชีวประชาสัมพันธ์
02/09/2021 เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานแล้ว 
31/08/2021 สอศ.เปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านการออกแบบและแกะสลัก ผ่านระบบออนไลน์ เตรียมความพร้อมการแข่งขันแกะสลัก ในเวทีระดับนานาชาติ
29/08/2021 กระทรวงศึกษาธิการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ (Live) ระหว่างวันที่ 6 - 17 กันยายน 2564
28/08/2021 สอศ. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาการรถไฟคุนหมิง และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการอบรมครูวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ในรูปแบบออนไลน์
 
     
  อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง หน่วยงานใน สอศ.
  :: วิทยาลัยเทคนิคลำปาง :: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง :: สำนักอำนวยการ
  :: วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง :: สำนักความร่วมมือ
  :: วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา :: สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี กฟผ.แม่เมาะ :: สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร อาชีวศึกษา
    :: สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
    :: สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
    :: สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
     
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ