:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
   
 
 
 
   ทำเนียบผู้บริหาร
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
   ฝ่ายวิชาการ


 
   ประวัติวิทยาลัย
   วิสัยทัศน์พันธกิจ
   ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
   จำนวนบุคลากร
  จำนวนนักเรียน นักศึกษา
   หลักสูตร การเรียน
   วัสดุ ครุภัณฑ์
   อาคารสถานที่
   ตลาดแรงงาน
   สถานประกอบการ
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
   เอกสารดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาการตลาด
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาก่อสร้าง
  เจ้าหนาที่สำนักงาน
  แม่บ้าน/นักการฯ/พนักงานขับรถ
  ข้อมูล SAR ปี 2558
  ข้อมูล SAR ปี 2559
  ข้อมูล SAR ปี 2560
  ข้อมูล SAR ปี 2561
  ข้อมูล SAR ปี 2562
  ข้อมูล SAR ปี 2563
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
 สำนักงานคณะกรรมการฯ
 สำนักอำนวยการ
 สำนักความร่วมมือ
 สำนักติดตามและประเมินผลฯ
 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
 สำนักนโยบายและแผนฯ
 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
 สำนักวิจัยและพัฒนาฯ

ข่าวประกาศ
03/01/2022 ประกาศ แจ้งการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
02/05/2021 ประกาศผลคะแนนการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2563
03/08/2020 ประกาศผลคะแนนการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2562
22/06/2020 มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการปพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)
23/03/2020 มาตราการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ฉบับที่ 2
18/03/2020 มาตราการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ฉบับที่ 1
ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
03/01/2022 ประกาศ แจ้งการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
22/11/2021 การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
28/07/2021 การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
03/02/2021 รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564
15/01/2021รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564
14/12/2020 การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
27/11/2020 หยุดการเรียนการสอนและกำหนดการเรียนการสอนชดเชย
20/10/2020 ประกาศการเปิด-ปิดภาคเรียน 2563
ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากร
05/01/2022 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และยามรักษาการณ์
26/05/2021 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูวิทยาศาสตร์ และครูคณิตศาสตร์)
17/05/2021 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูคณิตศาสตร์)
06/05/2021 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูวิทยาศาสตร์)
27/04/2021 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูวิทยาศาสตร์ และครูคณิตศาสตร์)
29/03/2021 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
15/03/2021 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ข่าวประกาศประกวดราคา
14/12/2021 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพเถิน
30/11/2021 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือฝึกปฏิบัติเทคนิคพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/10/2021 ประชาพิตจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2564
21/10/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ 2564
 
ข่าวอาชีวประชาสัมพันธ์
18/10/2021 นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี รวมพลัง อาชีวะฯ เมืองดอกบัว
11/10/2021 “ตรีนุช” เร่งเครื่องยกระดับอาชีวะเอกชน
11/10/2021 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน โคก หนอง นา โมเดล สไตล์ กศน
11/10/2021“บิ๊กป้อม” ตรวจฉีดวัคซีนเด็กสระแก้วรับเปิดเทอม2ปลอดภัย-ชม Fix It Center

กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพเถิน

    :: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ