กระดานสนทนา
 
 
   
 
 
 
   วิสัยทัศน์พันธกิจ
   คณะกรรมการวิทยาลัยฯ  
   บุคลากร
   นักเรียนนักศึกษา
   หลักสูตร การเรียน
   วัสดุ ครุภัณฑ์
   อาคารสถานที่
   ตลาดแรงงาน
   สถานประกอบการ  
   แผนที่วิทยาลัย
   เอกสารดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

New Document
-   
- ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพเถิน   
- ดาวน์โหลดเอกสารส่วนประกอบรูปเล่มชมรม 2/57   
- ดาวน์โหลดเอกสารโครงการภายใต้นิเทศ 2/57   
- ประกาศสอบราคา ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพเถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง   
- ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด   
- รายชื่อนักศึกษา 2-57   


 
 
New Document


 

 
 
....................................................................................................................................
 
 
 
 
     
  อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง หน่วยงานใน สอศ.
  :: วิทยาลัยเทคนิคลำปาง :: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง :: สำนักอำนวยการ
  :: วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง :: สำนักความร่วมมือ
  :: วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา :: สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี กฟผ.แม่เมาะ :: สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร อาชีวศึกษา
    :: สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
    :: สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
    :: สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
     
 
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ