วิสัยทัศน์พันธกิจ
   บุคลากร
   นักเรียนนักศึกษา
   หลักสูตร การเรียน
   วัสดุ ครุภัณฑ์
   อาคารสถานที่
   ตลาดแรงงาน
   สถานประกอบการ  
   แผนที่วิทยาลัย
 
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
 
 
 

New Document
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา และครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
- ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ" และตำแหน่ง "พนักงานขับรถ"   
- กำหนดการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปีการศึกษา 2557   
- ** กำหนดการสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557   
- ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)   
- กำหนดการสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่) (งานทะเบียน)   
- กำหนดการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 (งานทะเบียน)   


 
 
New Document


 

 
 
....................................................................................................................................
 
 
 
     
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ