แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายณัฐผไท  สุทธิเสริม
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายนฤเบศ แก้วเสน
ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ