แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)

นางพรทนา  มงคลกาวิล
ครููแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)

นายณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวพลอยนภัส สาแก้ว
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย)

 

 

นายอดิเรก วรรณโสภา
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (พลศึกษา)
นางสาวนิรมล เสนาธรรม
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)
นางสาวรัชนีกร ปิงหมื่น
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)

นางสาวอารยา ตุ่นหนิ้ว
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (สังคม)

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ