แผนกวิชาการขาย
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายจีรวัฒน์  กาชัย
หัวหน้าแผนกวิชาการขาย

นางทิพรัตน์ จูจันทร์
ครููแผนกวิชาการขาย

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ