แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายภาสกร เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายวิทยากร เครือกลางรงค์
ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายธีรวุฒิ  อ้ายฝอย
ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายณัฐพงษ์ อินทราย
ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ
ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายปฏิภาณ คำรินทร์
ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

นายณัฐวรรษ ปันฟอง
ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ