แผนกวิชาเครื่องกลโรงงาน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายอาทิตย์ วิหก
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกลโรงาน

นายกานต์ฐนพัฒน์ อินทร์มา
ครููแผนกวิชาเครื่องกลโรงงาน
นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
ครููแผนกวิชาเครื่องกลโรงงาน

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ